Prei

Prei

De preisector heeft in normale productiejaren te maken met overproductie en lage prijsvorming. De teelt is in die jaren weinig rendabel. Daarnaast beseft de sector dat de teelt op termijn beperkt zou kunnen worden omdat zij niet voldoen aan de richtlijnen van de (Europese) wet- en regelgeving wat betreft emissie van nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelen en de steeds hogere eisen die de markt stelt met betrekking tot residu op het product.

Doelstelling project

Het doel van dit project is om het operationele teeltsysteem voor de preiteelt op water verder robuust te maken en verder uit te rollen. Hierbij zijn de volgende randvoorwaarden leidend:

Teelt:

 • een waterbalans waarbij lozing nagenoeg niet nodig is
 • nutriëntenmanagement met 95% lagere emissie ten opzichte van het veld
 • een systeem dat zorgt dat prei recht is en voldoende wit met de juiste dikte
 • verbeterde arbeidsproductiviteit en arbeidsomstandigheden ten opzichte van het veld
 • risico mislukken zo laag mogelijk.

Toeleveranciers:

 • ras selectie
 • aangepast opkweeksysteem/logistiek
 • techniekontwikkeling om met name arbeidsproductiviteit te verhogen

Afzet:

 • acceptatie en meerwaarde realiseren voor prei geteeld op water ten opzichte van de teelt in de grond.

Duurzaamheid: teeltsysteem moet 95% recyclebaar zijn, verminderde inzet gewasbeschermingsmiddelen, reductie inzet nutriënten, energie en water, bedrijfseconomisch rendabel

Omgeving: acceptatie en vergunning technisch mogelijk

Resultaten

 • Het teeltsysteem voor preiteelt uit de grond verder optimaliseren met minimale emissie van nutriënten, getoetst aan de duurzaamheidsaspecten (People, Planet, Profit) en gericht op efficiënte productie van hoogwaardige prei. Onderzoeksthema’s zijn onder andere: monitoring om groei te beïnvloeden/sturen, zaaien op water, uniforme weggroei.
 • Inzicht in de economisch rentabiliteitsmogelijkheden van deze teeltsystemen.
 • Optimalisatie van het praktijk systeem in Kamperland. Verder verkenning van opzetten praktijk systeem in Limburg.
 • De teeltsystemen en scenario’s voor opschaling zijn uitgebreid gecommuniceerd en bediscussieerd met de preitelers, andere belanghebbenden in preisector en financiers.

Werkwijze

Samen met telers, adviseurs en toeleveranciers het teeltsysteem voor prei verder ontwikkelen voor opschaling. Concreet gaat het om het perspectief (onder andere productie en kwaliteit), de inzet van middelen (onder andere arbeid, meststoffen, water en gewasbeschermingsmiddelen) en de water- en energiebalans. Daarnaast zal de robuustheid van het systeem verder op proefschaal worden onderzocht (ziektebeheersing en minimalisatie noodzaak lozing). Vanuit de ervaring uit het praktijkexperiment volgen mogelijk nog aanpassingen van de ideale houder/drijver en zal een doorkijk worden gemaakt naar aangrijpingspunten voor automatisering. Naast de teelt krijgt meerwaarde voor prei geteeld op water continue de aandacht om de juiste product-marktcombinatie met het juiste verhaal en de juiste verpakking te realiseren.

Samenstelling begeleidingscommissie prei:

Telers:

 • Walter Biemans
 • Mieky en Jan Vollenberg
 • Robert Sandee

Toeleveranciers:

 • Piet van der Haas (Mertens-agro)
 • Peter Nefs (Nunhems)

Adviseurs:

 • Erik van Os (WUR Glastuinbouw)
 • Peter van Weel (WUR Glastuinbouw)
 • Kees van Wijk (WUR Praktijkonderzoek Plant & Omgeving)

De gewasgroep werkt samen met andere gewasgroepen binnen het programma Teelt de grond uit om ontwikkelingen die bruikbaar zijn uit andere projecten/gewassen binnen het programma Teelt de grond uit over te nemen.

Communicatie

De directe betrokkenheid van de begeleidingsgroep garandeert de korte lijnen met de praktijk en inbreng van de praktijk in het onderzoek. Daarnaast is er tijdens open dagen, lezingen en studiegroepbijeenkomsten gelegenheid voor telers en andere belangstellenden meer te horen over de opzet en de resultaten van het onderzoek. Het uiteindelijk doel is een teeltsysteem te ontwikkelen dat bedrijfseconomisch haalbaar is en gewaardeerd wordt door de omgeving.