Gewasgroepen en onderzoek

Gewasgroepspecifiek onderzoek

In het Programma Teelt de grond uit worden nieuwe teeltsystemen ontwikkeld voor zes gewasgroepen. Specifieke informatie over de activiteiten per gewasgroep is via het linker keuzemenu te vinden. Publicaties van het onderzoek zijn te vinden onder de kop Publicaties.

Doel

Doel van de PPS Teelt de Grond uit 2 is het ondersteunen met onderzoek van bedrijven in de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) die nu bezig zijn met teelt de grond uit, in het ontwikkelen en implementeren van duurzame en rendabele nieuwe teeltsystemen. Vragen en knelpunten van ondernemers staan centraal in de PPS Teelt de grond uit 2. Deze vragen en knelpunten worden geanalyseerd en onderzocht en oplossingen worden met de ondernemers ontworpen en getest. We monitoren of de oplossing tot een verbetering heeft geleid in de systemen bij de ondernemers. Vragen en knelpunten kunnen op een breed terrein liggen en zowel technisch als sociaal-maatschappelijk van aard zijn. Deze aanpak moet leiden naar een situatie waarin witte vlekken in de kennis over teeltsystemen los van de ondergrond zijn ingevuld en ondernemers werkende duurzame nieuwe teeltsystemen hebben. De PPS Teelt de grond uit 2 draagt bij aan oplossingen voor de ambities die in de uitvoeringsagenda van de topsector Tuinbouw en Uitgansmateriaal worden genoemd: het duurzaam produceren van meer voedsel en sierteeltproducten met minder inputs en minder impact op de omgeving.

Kennisvragen

 De kennisvragen zijn in te delen in een aantal groepen:

  • Technologie van het los van de grond telen en optimale systemen voor verschillende gewassen, hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis en ervaring in de glastuinbouwsector
  • Kosten en baten, zowel in milieutechnisch als in sociaal economisch opzicht (duurzaamheid op alle 3P’s)
  • Markt en afzet: nieuwe teeltsystemen leveren nieuwe producten met nieuwe eigenschappen die door de markt afgezet moeten worden. De vraag is of met de nieuwe producten nieuwe ketens zijn op te zetten die een groter rendement en/of totale duurzaamheid opleveren
  • Maatschappelijke vragen: perceptie en wensen van burgers, consumenten en andere stakeholders en belemmeringen en kansen in regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van ruimtelijke ordening.

Aanpak

Elk project doorloopt een jaarlijkse cyclus waarin een werkplan wordt gemaakt met alle betrokkenen samen. Dit werkplan bevat zowel onderzoek als implementatie op bedrijven als communicatie. Het werkplan wordt gedurende het jaar uitgevoerd en aan het eind geëvalueerd waarop weer een nieuw werkplan gemaakt wordt voor het volgende jaar op basis van de nieuwe ervaringen.

Organisatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksinstellingen Wageningen UR en Proeftuin Zwaagdijk. De primaire ondernemers die meedoen als partner hebben in veel gevallen een proef teeltsysteem aangelegd op het eigen bedrijf. Op deze systemen worden deels proeven uitgevoerd door onderzoekers maar ook door de ondernemers zelf en wordt de productie gemonitored. De ondernemers brengen hun kennis en ervaringen in tijdens de gewasgroepsbijeenkomsten waarin resultaten besproken worden en plannen voor de verdere ontwikkeling worden aangescherpt. Deelnemende toeleveranciers en andere partijen brengen materialen en kennis in en begeleiden ook mede het onderzoek en de monitoring zowel op de proefbedrijven als op de praktijkbedrijven.